voskhod – lamp concept

ENG

Voskhod- in russian means – sunrise 

Design of a portable lamp that acts as an alarm clock, not with a sound but with the  light.

The lamp is remotely controlled by an application in which we can set a specific time of lighting the lamp. Its operation is planned for approx. 2 hours a day – this is how long the morning process of awakening a person takes. So if we set the lamp on at 5.00, within 2 hours the lamp will light up from dimmed light to the maximum brightness and will switch off by itself.

The main idea of ??the “Voskhod” lamp is the imitation of light, which with its intensity and color resembles the sun that comes in, the light of which falls through the window in the morning. The project was based on the analysis of the human circadian cycle that regulates our life habits.

“Voskhod” is designed to improve the quality of getting up early and create a space to live with no rush.

The lamp is made of powder-coated aluminum components. The LED diods hidden in the ring are closed on both sides with a 30 cm diameter milk screen. The lamp shaft fits in the hand and has a diameter of 8 cm. An additional element is a docking station that contains a power supply and a battery. After discharge, the lamp shaft should be placed in the docking station to charge the alarm clock

The shape of the lamp is inspired by suprematic  forms. In the front view, you can see that the lamp consists only of two solids – a circle and a cylinder.

PL

Voskhod- z j?zyka rosyjskiego – wsch?d s?o?ca

Projekt przeno?nej lampy pe?ni?cej rol? budzika, nie d?wi?kiem a ?wiat?em. 

Lampa jest zdalnie sterowana przez aplikacj? w kt?rej mo?emy ustali? konkretn? godzin? rozpalania lampy. Jej dzia?anie jest przewidziane na ok. 2h w ci?gu dnia, poniewa? tyle trwa poranny proces rozbudzania cz?owieka. Zatem je?li ustawimy ?wiecenie lampy na godzin? 5.00 , to w przeci?gu 2 godzin lampa rozpali si? od przygaszonego ?wiat?a do maksymalnej jasno?ci oraz samoistnie si? zgasi. 

G??wnym za?o?eniem lampy ?Voskhod?, jest imitacja ?wiat?a, kt?re swoim nat??eniem i barw? przypomina wchodz?ce s?o?ce, kt?rego  strumienie  ?wiat?a wpadaj? przez okno o poranku. Projekt powsta? w oparciu o analiz? cyklu oko?odobowego cz?owieka, kt?ry reguluje nasze czynno?ci ?yciowe. 

?Voskhod? ma za zadanie polepszy? jako?? wczesnego wstawania i stworzy? przestrze? do ?ycia bez po?piechu. 

Lampa zosta?a wykonana z komponent?w aluminiowych  proszkowo malowanych.  Led ukryte w pier?cieniu lampy zosta?y zamkni?te po obu stronach przes?on? mleczn? o ?rednicy 30cm. Trzon lampy mie?ci si? w d?oni i ma ?rednic?  8cm. Dodatkowym elementem jest stacja dokuj?ca, kt?ra kryje w sobie zasilacz oraz bateri?. Trzon lampy po roz?adowaniu nale?y umie?ci?  w stacji dokuj?cej, aby na?adowa?  ?budzik?

Kszta?t  lampy jest inspirowany  formami suprematycznymi, abstrakcyjnym minimalizmem. W widoku z przodu mo?na dostrzec, ?e lampa sk?ada z dw?ch bry? – ko?a i walca. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.